Keutamaan berkumpul di Majelis zikir untuk mengingat Allah


Assalamu'alaikum wr wb,

Inilah satu keutamaan berkumpul di Majelis Zikir bersama orang2 yang berzikir. Sebaliknya jika orang2 berkumpul, tapi tidak berzikir mengingat Allah, maka kekecewaan yang akan menimpa mereka.

Allah Ta’ala berfirman: “Dan sabarkanlah dirimu berkumpul bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhan di waktu pagi dan petang. Mereka mengharapkan keridhaanNya dan janganlah engkau menghindarkan pandanganmu dari mereka itu.” (al-Kahf: 21)


Dari Abu Hurairah dan dari Abu Said radhiallahu ‘anhuma, katanya: “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tiada sesuatu kaumpun yang duduk-duduk sambil berdzikir kepada Allah, melainkan dikelilingi oleh para malaikat dan ditutupi oleh kerahmatan serta turunlah kepada mereka itu ketenangan -dalam hati mereka- dan Allah mengingatkan mereka kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya -yakni disebut-sebutkan hal-ihwal mereka itu di kalangan para malaikat.-” (Riwayat Muslim)

“Tidaklah seseorang berdzikir pada-Ku dalam hatinya kecuali Akupun akan berdzikir untuknya dihadapan para malaikat-Ku. Dan tidak juga seseorang berdzikir pada-Ku dihadapan orang-orang kecuali Akupun akan berdzikir untuknya ditempat yang tertinggi’ “. (HR. Thabrani).


Al-Baihaqiy meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik ra bahwa Rasul- Allah saw. bersabda: ﻲﻗﺎﻬﻴﺒﻟا ﺮْﺠَﻔْﻟا ِ ﻰَﻟاِ عْﻮُﻠُﻃ ِ ﺲْﻤﱠﺸﻟا ِ ﻲَﻟِﺎﱡﺒَﺣَا َّ ﻦِﻣ َ ﺎَﻴْﻧﱡﺪﻟا ﺎَﻣَو ﺎَﻬْﻴِﻓ ) هاور نَﻻ ْ نَﺪُﻌْﻗَا َّ ﻊَﻣ َ مْﻮَﻗ ٍ نْوُﺮُﻛْﺬَﻳ َ ﷲَ ﻰَﻟﺎَﻌَﺗ ﻦِﻣ ْ ﺪْﻌَﺑ ِ ِةَﻼَﺻ )

“Sungguhlah aku berdzikir menyebut (mengingat) Allah swt. bersama jamaah usai sholat Shubuh hingga matahari terbit, itu lebih kusukai daripada dunia seisinya.”

Juga dari Anas bin Malik ra riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqiy bahwa Nabi saw. bersabda: ‘Sungguhlah aku duduk bersama jamaah berdzikir menyebut Allah swt. dari salat ‘ashar hingga matahari terbenam, itu lebih kusukai daripada memerdekakan empat orang budak.’

Riwayat Al Baihaqy dari Abu Sa’id Al Khudrij ra, Rasul saw bersabda : ﺲِﻟﺎَﺠَﻣ ِ ﺮْﻛﱢﺬﻟا ِ ﻲِﻓ ﺪِﺟﺎَﺴَﻤْﻟا ) ِ هاور ﻲﻗﺎﻬﻴﺒﻟا مْﻮَﻴْﻟا َ ﻦَﻣ ْ ﻞْﻫَا ُ مَﺮَﻜْﻟا ؟ِ ﻞْﻴِﻘَﻓ َ ﻦَﻣ ْ ﻞْﻫَا ُ مَﺮَﻜْﻟا ؟ِ لﺎَﻗ : َ ُﻞْﻫَا لْﻮُﻘَﻳ ُ بﱠﺮﻟا ُّ ﻞَﺟ َّ ﻼَﻋَو َ مْﻮَﻳ َ ﺔَﻣﺎَﻴِﻘﻟا ِ ﻢَﻠْﻌَﻴَﺳ ُ ءَﻻُﺆَﻫ ِ َﻊْﻤَﺠْﻟا )

“Allah jalla wa ‘Ala pada hari kiamat kelak akan bersabda: ’Pada hari ini ahlul jam’i akan mengetahui siapa orang ahlul karam (orang yang mulia). Ada yg bertanya: Siapakah orang-orang yg mulia itu? Allah menjawab, Mereka adalah orang-orang peserta majlis-majlis dzikir di masjid-masjid ”.

Ancaman bagi orang yang menghadiri kumpulan tanpa disebut nama Allah
dan Shalawat atas Nabi saw.

Hadits riwayat Turmudzi (yang menyatakan Hasan) dari Abu Hurairah, sabda Nabi saw : لﺎﻗو ﻦﺴﺣ ﻲِﺒﱠﻨﻟا ِّ ﻻِا َّ نﺎَﻛ َ ﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ْ ةَﺮْﺴَﺣ ً مْﻮَﻳ َ ﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا ) ِ هاور يﺬﻣﺮﺘﻟا ﺎَﻣ ﺪَﻌَﻗ َ مْﻮَﻗ ُ اًﺪَﻌْﻘَﻣ ﻢَﻟ ْ نوُﺮُﻛْﺬَﻳ َ ﷲَ ﻪﻴِﻓ ِ ﻢَﻟَو ْ اْﻮﱡﻠَﺼُﻳ ﻰَﻠَﻋ )

“Tiada suatu golonganpun yang duduk menghadiri suatu majlis tapi mereka disana tidak dzikir pada Allah swt. dan tak mengucapkan shalawat atas Nabi saw., kecuali mereka akan mendapat kekecewaan di hari kiamat”.

Juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dengan kata-katanya yang berbunyi sebagai berikut : ﻪﻴِﻓ ِ ﻻِا َّ نﺎَﻛ َ ﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ْ ًةَﺮَﺗ هاَوَرَو ُ ﺪَﻤْﺣَا ُ ﻆْﻔَﻠِﺑ ٍ ﺎَﻣ ﺲَﻠَﺟ َ مْﻮَﻗ ُ ﺎًﺴِﻠْﺠَﻣ ﻢَﻟ ْ اْوُﺮُﻛْﺬَﻳ َﷲ

‘Tiada ampunan yang menghadiri suatu majlis tanpa adanya dzikir kepada Allah Ta’ala, kecuali mereka akan mendapat tiratun artinya kesulitan… “.


🔎 : http://meraihridoallah.blogspot.com



Gabung Yuk 📲 
🌐  Website Mari Belajar Ilmu Islam
📢  Twitter Mari Belajar Ilmu Islam
📣   Facebook Mari Belajar Ilmu Islam
🌹 . Instagram Mari Belajar Ilmu Islam
🌱  Telegram Mari Belajar Ilmu Islam
🌿  Sound Cloud Mari Belajar Ilmu Islam

Belajar Ilmu yang lain Yuk

📕  mari belajar ilmu Komputer
📔  mari belajar ilmu Motivasi
📘  Mari Belajar Ilmu Masak
📓  Mari Belajar Ilmu Rumah
📙  Mari Belajar Ilmu Bahasa

Postingan populer dari blog ini

Tips Agar Dicintai Allah

Amalan tertinggi di sisi Allah

Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas

Bolehkah Menikah dari Kenalan FB ?

Bolehkah Mengidolakan Artis ?

Ceramah MP3 untuk lebih mendekat kepada Allah, insyaAllah ~

Bahaya Zina

Masa lalu kelam sebagai pemacu dakwah di masa kini ~

Panjang angan angan yang harus di hindari